Žďánický les - živočichové

V lesích parku žije roháč obecný (Lucanus cervus), v trávnících kudlanka nábožná (Mantis religiosa).

Na rybnících a vodních nádržích užovka obojková (Natrix natrix), mimo les žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Žijí zde také početné populace ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana hnědého (Rana temporaria), skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničky zelené (Hyla arborea) a čolka obecného (Triturus vulgaris). Místy se objevuje také blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) nebo kuňka obecná (Bombina bombina). Vzácně ve stinných údolích žije mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

V lesích hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krkavec velký (Corvus corax) nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), holub doupňák (Columba oenas). V nelesních oblastech žije ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla). V březích hnízdí vlha pestrá (Merops apiaster).


Poslední aktualizace: 06.01.2014