Žďánický les - zajímavosti

PR U Vrby

Nachází se asi 3,5 km severovýchodně od Ždánic pod nejvyšším bodem parku U Slepice. Byla vyhlášena v roce 1994. Chrání původní lesní porosty – bučiny a dubobučiny. Rostou zde buky lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre). V bylinném patře ostřice chlupatá (Carex pilosa), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), svízel Schultesův (Galium schultesii) a svízel vonný (Galium odoratum). Z živočichů můžete spatřit holuba hřivnáče (Columba palumbus), datla černého (Dryocopus martius), kalouse ušatého (Asio otus), krkavce velkého (Corvus corax) nebo žluvu hajní (Oriolus oriolus). Častý je výskyt prasete divokého (Sus strofa) a jelena evropského (Cervus elaphus)

PP Baračka

Nachází se jihovýchodně od Klobouček, městské části Bučovic. Byla vyhlášena již v roce 1950 za účelem ochrany cenné stepní květeny. Je tvořena příkrým svahem s jihozápadní expozicí. Vyskytuje se zde například kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), oman vrbolistý (Inula salicina), oman mečolistý (Inula ensifolia), len tenkolistý (Linum tenuifolium), vstavač vojenský (Orchis militaris), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) nebo zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

PP Hrubá louka

Přírodní památka vyhlášena v roce 1990 se nachází jižně od obce Mouřínov. Jedná se o zalesněný svah s výskytem orchidejí – vstavačovitých.

PR Šévy

Další ze starých rezervací (vyhlášena v roce 1950) se nachází mezi Mouřínovem a Marefy nad Mouřínovským potokem. Příkrá stepní stráň s východní a jihovýchodní expozicí skýtá velmi bohatou stepní květenu. Roste zde řada ohrožených druhů a asi 40 druhů silně ohrožených, například několik druhů vstavačovitých (Orchidaceae), omany (Inula), kavyly (Stipa), koulenka vyvýšená (Globularia bisnagarica), záraza bílá (Orobanche alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), modřenec (Muscari) nebo koniklec (Pulsatilla).

Byl tu pozorován výskyt tří druhů čmeláků, prskavci rodu Brachinus, dva druhy ohrožených střevlíků, ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a rosnička zelená (Hyla arborea).

PP Žlíbek

Byla vyhlášena v roce 1990 a leží mezi obcemi Mouřínov a Rašovice. Vyhlášena byla z důvodu ochrany pěti izolovaných lokalit výskytu teplomilné květeny.

PR Mušenice

Nachází se západně a jihozápadně od obce Rašovice. PR Mušenice vyhlášená v roce 1990 je dlouhá a poměrně úzká stráň s jihozápadním sklonem mezi ornou půdou a navazujícím lesem. V terénních depresích nebo sesuvech jsou ostrůvky borovice lesní (Pinus sylvestris), trnky (Prunus spinosa) a akátu (Robinia pseudacacia). Po celém území jsou roztroušeny staré ovocné stromy.

PP Jalový dvůr

Leží mezi obcemi Heršpice a Rašovice. Vyhlášena byla v roce 1990. Je tvořena Heršpickým rybníkem na potoce Buchtová a přilehlými jihovýchodně exponovanými stráněmi s mozaikou lesa, palouků a pastvin. Důvodem ochrany je výskyt řady obojživelníků a teplomilné květeny. Roste zde například vstavač vojenský (Orchis militaris), bradáček vejčitý (Listera ovata), sasanka lesní (Anemone sylvestris) nebo hvězdnice chlumní (Aster amellus). Na rybníce se rozmnožuje devět druhů obojživelníků: skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Pseudepidalea viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka obecná (Bombina bombina), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris).

PP Ochozy

Nachází se západně od Ždánic a severně od Archlebova. Vyhlášena byla v roce 2002 z důvodu zachování a ochrany chráněných druhů rostlin, kriticky ohroženého tořiče včelonosného (Ophrys apifera), silně ohroženého vstavače vojenského (Orchis militaris) a dalších. Na vegetaci je vázaná svým výskytem i řada teplomilných druhů hmyzu.

Židovský hřbitov v Dambořicích

Jihozápadně od přírodního parku Ždánický les v obci Dambořice leží židovský hřbitov. Nachází se za katolickým hřbitovem. Založen byl pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1700, celkově je zde 300 – 400 náhrobků. Poslední pohřeb zde byl ve 40. letech 20. století.

Židovský hřbitov v Bučovicích

Bučovický židovský hřbitov byl založen nejpozději v 17. století, ale jeho přesné založení není známo. Nachází se zde okolo 400 náhrobků, nejstarší je z roku 1767. Při vstupu na hřbitov se nachází eklektická obřadní síň z roku 1892. Hřbitov je uzamčen a přístupný je na požádání.

Obecní muzeum v Žarošicích

V obci Žarošice se nachází obecní muzeum o šesti stálých výstavních celcích, které vzniklo v roce 1960. K vidění je selský malovaný nábytek z poloviny 19. století. Další expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům, zemědělství a vinohradnictví. Jedna z expozic zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží. Je zde také vystavěna divadelní opona „Vlast“ a je tu samozřejmě expozice věnovaná historii obce.

Tvrziště Konůvky

Zbytky tvrze a vesnice Konůvky se nacházejí 6 km jižně po žluté turistické značce od Mouřínova. Tvrz vznikla pravděpodobně ve 14. století. Tvrz zanikla pravděpodobně za husitských válek nebo válek česko-uherských. Dnes jsou zde k vidění vyznačené základy kostelíka, několika domů. Jednotlivé umístění staveb a jejich popis je na informační tabuli. 

Hradiště Kepkov

Hradiště Kepkov se nachází přibližně 4,5 km jihozápadně po žluté trase z Mouřínova. O historii hradu se téměř nic neví. Hrad se vzpomíná již pustý jako „Kepkův pustý kopeček“ a „Hrad pustý Kunůvský“. Zánik je datován do roku 1468. Pravděpodobně jej zničilo vojsko Matyáše Korvína.

Hradiště Újezd u Ždánic

Hradiště se nachází asi 3 km severozápadně po červené turistické značce od Ždánic na vrcholu kopce Hradisko. Historie hrádku je neznáma. Stála u něj ves Lhota, která se zmiňuje roku 1391, kdy patřila již ke Ždánicím. Od roku 1490 byla již pustá. Hrádek tedy byl vystavěn již před rokem 1391 a je možné, že nebyl dostaven.

Hradiště Palánek

Další ze zaniklých hradů se nachází na severovýchodním okraji Ždánic na kopci Palánek. První zmínka o Ždánicích je z roku 1322 a hrad je zmiňován v roce 1349. Po roce 1500 byla postavena tvrz ve městě a hrad byl pravděpodobně opuštěn. Ještě v 18. století zde bylo možné najít zbytky zachovalého zdiva i s okny, dnes však po nich není ani památky.

Hradiště Hrádek u Snovídek

Další zbytek po hradu se nachází asi 2,5 km jihozápadně od Snovídek. O Hrádku nejsou žádné historické údaje a je možné, že se jedná i o pravěké osídlení. Zanikl pravděpodobně požárem.

Zámek Ždánice

Hrad ve Ždánicích stával pravděpodobně již ve 13. století a byl centrem celé oblasti. Jako sídlo panství fungoval hrad do přelomu 15. a 16. století, kdy majitelům přestal vyhovovat pro velké náklady, a postavili si při západní straně městečka tvrz. Od té doby hrad chátral, až postupně úplně zanikl. Na místě vybudované tvrze byl v roce 1569 postaven renesanční čtvercový zámek s arkádami a hranolovými věžemi na nárožích. Po Bílé hoře patřil zámek Lichtenštejnům, kteří jej ale trvale neobývali. Přestavby nesetřely renesanční ráz, jen v roce 1739 dostal portál hlavního průčelí barokní podobu. Dnes se v areálu zámku nachází Vrbasovo muzeum s expozicemi o Ždánicích a regionu, sklu, zbraní, nábytku a další.

Zámek Bučovice

Zámek v Bučovicích je unikátní stavbou italské renesance typu severně od Alp. Nejedná se o přestavbu původního hradu, ale o zcela novu realizaci zámeckého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. Stavbu si objednal jeden z nejbohatších šlechticů Moravy Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Obrannou kvalitu zámek prokázal v roce 1645, kdy jej hrstka úředníků, myslivců a měšťanů ubránila před početným švédským vojskem. Od roku 1681 přestal zámek sloužit pobytu panstva a stal se administrativním centrem a od roku 1720 sídlem ústřední lichtenštejnské účtárny.

Tvrz Bošovice

Tvrz se nachází přímo nad stejnojmenným městečkem. Před současnou kamennou tvrzí se na stejném místě pravděpodobně nacházela dřevohlinitá tvrz, která se zmiňuje v roce 1398. Současná tvrz vznikla zřejmě někdy během husitských válek. V nedávné minulosti byla nešetrně z části rekonstruována a dnes se spíše pomalu mění ve zříceninu.


Poslední aktualizace: 06.01.2014