Žďánický les - vegetace

Přírodní park je z větší části zalesněn, zejména jeho centrální část. Unikátní je tím, že z více než 80 % je pokryt listnáči. Převažují dubohabřiny s dubem zimním (Quercus petraea), dubem letním (Quercus robur) a habrem obecným (Carpinus betulus) a s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica). Na jižně exponovaných polohách se vyskytují také cenné teplomilné doubravy s dubem zimním, dubem letním, ale také s dubem pýřitým (Quercus pubescent) nebo s jeřábem břekem (Sorbus torminalis) či dřínem obecným (Cornus mas). V bezlesých částech parku převažuje zemědělská půda s vysokým zastoupením ovocných sadů, vinohradů, teras nebo travobylinných lad.

Park je také významnou oblastí výskytu orchidejí – vstavačových (Orchidaceae). V bylinném podrostu roste střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum), okrotice červená (Cephalanthera rubra), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nebo hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Častý je též kruštík širolistý (Epipactis helleborine), ale vyskytuje se také vzácnější kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla). V nelesních oblastech lze objevit vstavač vojenský (Orchis militaris) a pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea). Nalézt lze také vstavač kukačku (Orchis morio), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), bradáček vejčitý (Listera ovata), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), vzácný tořič včelonosný (Ophrys apifera). V teplomilných trávnicích dále roste sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum) nebo len tenkolistý (Linum tenuifolium).


Poslední aktualizace: 06.01.2014