Mikulčický luh

Přírodní park se rozprostírá na rozloze 800 ha a byl vyhlášen v roce 1999. Území se nachází jihovýchodně od obce Mikulčice k hranicím se Slovenskem v okrese Hodonín. Leží v Dolnomoravském úvalu v podcelku Dyjsko-moravská niva. Přírodní park tvoří rovinatá údolní niva řeky Moravy v nadmořské výšce kolem 160 m n. m. Původně pravidelně zaplavované území je po vodohospodářských úpravách a napřímení meandrujícího toku Moravy v 70. letech 20. století zaplavováno jen při velkých povodních. Na území se však stále nachází řada tůní, mrtvých ramen, odvodňovacích struh a kanálů. Nejzajímavější je hrází oddělené původní meandrující koryto řeky Moravy.

Geologické podloží tvoří neogenní sedimenty Vídeňské pánve překryté fluviálními náplavami. Spodní vrstvu tvoří štěrkopísky, které jsou překryté povodňovými hlínami, místy se vyskytují pískové přesypy.


Poslední aktualizace: 06.01.2014