Rokytná

Na severní hranici okresu Znojmo s okresem Třebíč byl v roce 1978 vyhlášen na asi 2 700 ha přírodní park Rokytná. Přírodní park se táhne kolem 35 km dlouhého úseku toku Rokytné tekoucí v Jevišovické pahorkatině, v podcelku Znojemské pahorkatiny. Tok je zaříznutým průlomovým údolím s četnými zaklesnutými meandry a téměř po celou délku jsou břehy zalesněné. Nejvyššími místy parku jsou kopce v západní části parku východně od obce Příštpo dosahující přes 450 m n. m., nejnižším bodem je hladina řeky Rokytné pod obcí Čermákovice (270 m n. m.).

Geologické podloží je na západě a celé východní části tvořeno převážně rulami, v západní a centrální části také migmatitem až ortorulou. Na východě zasahují ostrůvky granitu, eklogitu a serpentinitu. V nejvýchodnější části se místy objevují sprašové hlíny.

Údolí má charakter střídajícího se hluboce zaříznutého údolí se skalami a suťovými porosty s mělkým údolím s plochami nivních luk a působivými břehovými porosty.

O zachovalosti Rokytné svědčí i její zařazení mezi evropsky významné přírodní lokality v rámci sítě NATURA 2000.


Poslední aktualizace: 06.01.2014