Jevišovka

Přírodní park Jevišovka byl vyhlášen v roce 1977 a rozprostírá se na ploše 14 300 ha, v délce 18 km kolem toku Jevišovky a její přítoků. V centru přírodního parku se nachází město Jevišovice. Nachází se na Jevišovické pahorkatině, konkrétně v jejím podcelku Znojemská pahorkatina v nadmořské výšce od 260 m (údolí řeky Jevišovky v jihovýchodním cípu parku) do 423 m (Svatý Kopeček na západním okraji parku u obce Grešlové Mýto). V přírodním parku Jevišovka nebo na jeho hranici se nachází na dvacet obcí.

Geologické podloží je tvořeno horninami moravského moldanubika, většinou migmatity a biotitickými pararulami, místy ortorulami a granulity, ojediněle ultrabazity. Na jihu se vyskytují i assyntské zvrásněné horniny s variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). Na východním okraji také kvartérní horniny.

Údolí Jevišovky je v horních partiích jen místy hluboce zaříznuto, na západním okraji Jevišovic je vybudována nejstarší přehrada na Moravě, je z konce 19. století. Od Vevčic protéká řeka zaklesnutými meandry s častými skalními výchozy a skalisky, podobný charakter má i Plenkovický potok. Významným geomorfologickým jevem je Čertova stěna nad levým břehem Hlubockého potoka se skalními stupni a balvanitou sutí.


Poslední aktualizace: 06.01.2014