Niva Dyje

Přírodní park Niva Dyje byl vyhlášen teprve v roce 2002 o rozloze přes 1300 ha. Leží v okrese Břeclav mezi obcemi Lednice, Podivín, Poštovná a Břeclav. Celé území tvoří rovinatá niva Dyje s mnoha meandry a nejen slepými rameny. Dále územím protéká její pravobřežní přítok Včelínek, který přitéká od známých Lednických rybníků. Nadmořská výška parku se pohybuje mezi 160 a 165 m n. m. Z geomorfologického hlediska patří přírodní park do Dolnomoravského úvalu a podcelku Dyjsko-moravská niva. Geologické podloží je v celém parku velmi monotónní, tvořené neogenními sedimenty Vídeňské pánve, které jsou překryté říčními náplavami zmiňovaných vodních toků. Niva řeky Dyje je tvořena především souvrstvím pleistocénních štěrkopísků, které překrývají holocenní povodňové hlíny s roztroušenými valouny. Mezi nimi místy vystupují pískové přesypy, které se nazývají hrúdy.

 

Poslední aktualizace: 06.01.2014