Halasovo kunštátsko - Vegetace

Krajina je bohatou mozaikou lesa a zemědělsky využívaných ploch. Typické je tu velké zastoupení rozptýlené zeleně, teras, kamenic, luk, pastvin, sadů, alejí ovocných stromů. Nejkrásnější je v tomto ohledu okolí obce Hluboké u Kunštátu. Vzácně zde můžeme objevit i travobylinná společenstva. Například na lokalitě Mramorka nebo Halasův kout, kde roste hořeček brvitý (Gentianella ciliata).

V přírodním parku můžeme najít zbytky vlhkých a mokřadních luk. V PR Louky pod Kulíškem u Hlubokého roste Starček potoční (Tephroseris crispa). Na lokalitě Hůr se můžeme setkat s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia). Na okraji Rozseče nad Kunštátem (PP Cukl) jsou k vidění zbytky rašelinných společenstev s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) a také porosty bledule jarní (Leucojum vernum).

Lesy jsou z větší části přeměny na hospodářské, kde převažuje smrk ztepilý (Picea abies). Zbytky bučin, dubohabřin nebo smíšené porosty jsou v území již celkem vzácné. Velmi cennou památkou je Kunštátský zámek s parkem, příjezdovou alejí a přirozeným porostem smíšeného lesa v okolí zámku (PP Kunštátská obora). Obora je tvořena přírodě blízkým listnatým lesem s dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica) a habrem obecným (Carpinus betulus). V bylinném podrostu se zde na jaře objevuje prvosenka vyšší (Primula elatior) a prvosenka jarní (Primula veris). V minulosti zde byly vysazeny dva charakteristické druhy této oblasti a to barvínek menší (Vinca minor) a zimolez kozí list (Lonicera caprifolium).

 

     
     

Poslední aktualizace: 06.01.2014