Svratecká hornatina - Vegetace

Údolí Svratky má velmi členitý reliéf a velmi pestré mezoklimatické podmínky. Dochází tu k vegetační inverzi, kdy chladnomilná společenstva vyšších poloh zaujímají vlhká a chladná údolí potoků a Svratky. Naopak teplomilná společenstva osidlují horní hrany údolních svahů. Vysoká lesnatost oblasti vděčí za své zachování také velmi členitému terénu, který je pro člověka špatně dostupný. V nižších polohách se vyskytují dubohabrové háje a vzácně teplomilné doubravy. Kolem řek se nachází luhy a olšiny. Ve vyšších polohách jsou zastoupeny bučiny. Pro svahy jsou charakteristické suťové lesy. V přírodě blízkých porostech můžeme najít druhy jako okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nebo střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).


Brambořík nachový

I přes velký výskyt velmi zachovalých lesů na většině území převažují lesy hospodářské se smrkovými a borovými porosty. Kolem řek a potoků se nachází zbytky nivních luk. Především údolí Chlébského potoka na jaře rozkvétá bílou záplavou bledule jarní (Leucojum vernum). Na mnoha mokřadních společenstvech najdeme především prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Na Svratce se střídají úseky klidné s peřejemi. Nelesní krajina je mozaikou polí, luk, pastvin, zahrad a sadů. Pro Českomoravskou vrchovinu jsou charakteristické mnohé remízky, lesíky, alejí i solitérně stojích stromů. Mnoho z nich bylo vyhlášeno památnými stromy a alejemi.


Chlébský potok z rozkvetlou bledulí jarní

Květena přírodního parku je dosti pestrá. Především na skalních hranách můžeme najít zbytky teplomilných travnatých porostů s hvězdnicí chlumní (Aster amellus), vstavačem vojenským (Orchis militaris), vstavačem osmahlým (Orchis ustulata), pětiprstkou žežulníkem (Gymnadenia conopsea), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum), sasankou lesní (Anemone sylvestris), hořcem křížatým (Gentiana cruciata) nebo hořcem brvitým (Gentianella ciliata). Velmi ojedinělé společenstva suchých trávníků jsou u obce Švařec, kde roste početná populace vstavače kukačky (Orchis morio) a je to jedna z posledních lokalit švihlíku krutiklase (Spiranthes spiralis). Na hadcových skalách velmi vzácně najdeme kapradinu sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Na skalních hranách v Prudké se vyskytuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) a tařice sklaní (Aurinia saxatilis). V mnohých místech nad Borovcem, Švarcem či Ujčovem jsou na výslunných svazích populace jalovce obecného (Juniperus communis), vzácně najdeme dřín obecný (Cornus mas) i jeřáb břek (Sorbus torminalis).

Švihlík krutiklas Hořec křížatý

Poslední aktualizace: 06.01.2014