Svratecká hornatina - Živočichové

Fauna území je také dosti bohatá. Z obojživelníků tu můžeme potkat početné populace skokana hnědého (Rana temporaria), skokana štíhlého (Rana dalmatina), ropuchy obecné (Bufo bufo) a rosničky zelené (Hyla arborea). V tůních se objevuje čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Trituris alpestris) vzácně také čolek velký (Triturus cristatus). V bukových lesích žije mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z plazů lze objevit ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), zmiji obecnou (Vipera berus) a na teplejších místech žije užovka podplamatá (Natrix tessellata), užovka hladká (Coronella austriaca) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). V lesích hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). V bučinách žije holub doupňák (Columba oenas) a vzácně lejsek malý (Ficedula parva). Najdeme tu také jednu z našich nejmenších sov kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a naopak největší naši sovu výra velkého (Bubo bubo) hnízdící ve skalách v údolí Svratky. Kolem Svratky můžeme potkat také konipase horského (Motacilla cinerea), skorce vodního (Cinclus cinclus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). V otevřené mozaikovité krajině hnízdí krutihlav obecný (Jund torquilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a bramboříčci (Saxicola rubetra, Saxicola torquata). V polích a loukách je častá křepelka polní (Coturnix coturnix) a vzácně i chřástal polní (Crex crex). V řece se občas objeví vydra říční (Lutra lutra). Ve starých štolách v údolí Svratky zimuje velké množství netopýrů.


 

   
   
 
 

Poslední aktualizace: 06.01.2014