Rokytná - Živočichové

V řece žije střevle potoční (Phoxinus phoxinus), hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), hořavka duhová (Rhodeus amarus), rak říční (Astacus fluviatilis), velevrub tupý (Unio crassus), občas sem zavítá vydra říční (Lutra lutra).

Z obojživelníků zde žije ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea), čolek obecný (Triturus vulgaris), vzácněji čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina) a na některých přítocích mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Podél řek hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) a skorec vodní (Cinclus cinclus). Dále zde lze pozorovat konipase horského (Motacilla cinerea), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), datla černého (Dryocopus martius) nebo lejska bělokrkého (Ficedula albicollis).


Poslední aktualizace: 06.01.2014