Rokytná - Vegetace

Podél skalnatých břehů rostou převážně lesy s převahou olše lepkavé (Aldus glutinosa) a olše šedé (Aldus incana). V mělčích údolích jsou kromě olší rozsáhlé porosty vrb. Lesní vegetace přírodního parku je sice značně narušena nepůvodními porosty, zejména smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), ale nachází se zde relativně dost přírodě blízkých porostů dubohabřin s převahou dubu zimního (Quercus petraea) a habru obecného (Carpinus betulus). V jižně orientovaných svazích se vyskytují i teplomilné doubravy s jeřábem břekem (Sorbus torminalis).

V bylinném podrostu je charakteristická dymnivka plná (Corydalis solida), kopytník evropský (Asarum europaeum), křivatec žlutý (Gagea lutea), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a sasanka hajní (Anemone nemorosa). Vyskytuje se i brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) a některé další významnější druhy jako lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo kruštík širolistý (Epipactis helleborine).

Na skalnatých srázech lze najít i nelesní vegetaci s teplomilnými společenstvy s koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis), křivatcem českým (Gagea bohemica), chrpou chlumní (Centaurea triumfettii), zvonkem boloňským (Campanula bononiensis) nebo vousatkou prstnatou (Bothriochloa ischaemum). Z dřevin se mimo les vyskytuje vřes obecný (Calluna vulgaris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), růže galská (Rosa gallica) nebo brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Poslední aktualizace: 06.01.2014