Říčky - Živočichové

Jelikož celé území je zalesněné, zdejší vlhčí lesy a údolní nivy jsou bohaté na obojživelníky. Největší populace tu má ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temponaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina). Velmi vzácně se tu vyskytuje také rosnička zelená (Hyla arborea). Z ocasatých bezobratlých můžeme v parku hojně najít čolka horského (Triturus alpestris) a čolka obecného (Triturus vulgaris). Jen na málo místech se objevuje čolek velký (Triturus cristatus). Čolci se vyskytují po celém území na dnech potočních niv, v lesích i v loužích na cestách. V bukových porostech žije také menší populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Další hojnou skupinou živočichů v parku jsou plazi. Proniká sem zmije obecná (Vipera berus), v rámci jihomoravského kraje se jedná o její nejjižnější pravidelný výskyt. Dále tu během návštěvy parku můžete zahlédnout běžného slepýše křehkého (Anguis fragilis), ještěrku obecnou (Lacerta agilis) či vzácnější užovky - užovku obojkovou (Natrix natrix) a užovku hladkou (Coronella austriaca).

Nejhojnější skupinou jsou jistě po celém území ptáci. Především druhy vázané na lesní porosty. Hnízdí zde například čáp černý (Ciconia nigra), z dravců můžete zahlédnout jestřába lesního (Accipiter gentilis), krahujce obecného (Accipiter nisus). Dále můžete slyšet charakteristické ťukání do stromů datla černého (Dryocopus martius) či strakapouda prostředního (Dendrocopus medius). Z drobnějších ptáků zde hnízdí lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek malý (Ficedula parva), sluka lesní (Scolopax rusticola) či holub doupňák (Columba oenas). Podél potoků je charakteristický konipas horský (Motacilla cinerea).


 
 
   
   

Poslední aktualizace: 06.01.2014