Říčky - Vegetace

Oproti sousednímu Moravskému krasu je území přírodního parku druhově chudší, ale i tak se zde zachovalo nemálo přírodních zajímavostí. Z rostlinných společenstev jsou nejzajímavější a nejbohatší aluviální louky, které se nachází především v okolí meandrujícího toku louky. Z nápadných druhů můžeme již v brzkých jarních měsících v okolí vodních toků spatřit rozkvetlé blatouchy bahenní. Kameny vodních toků jsou porostlé mechem prameniska obecná (Fontinalis antipyretica). Během červnových měsíců louky prozáří kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pryskyřník mnohokvětý (Ranunculus polyanthemos) či kopretina bílá (Leucanthemum vulgare). Ze vzácných a ohrožených druhů zde najdeme upolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), v minulosti kosatec sibiřský (Iris sibirica) a dále kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) či bradáček vejčitý (Listera ovata). Již nezvěstný je na místních loukách kruštík bahenní (Epipactis palustris). V tůních se vyskytuje masožravá bublinatka jižní (Utricularia australis), která svými pastmi chytá vodní plankton.

Celé území přírodního parku je zalesněno, jedinou výjimku tvoří výše zmiňované údolní nivy. Jaké lesy zde nalezneme, záleží na poloze a expozici lesního celku. Jižně exponované svahy a horní partie údolí hostí vzácnější fragmenty teplomilných lesů s dubem zimním (Quercus petraea) a s podrostem teplomilných bylin jako je medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) či jedna z našich lesních orchidejí okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Naproti tomu na severních svazích najdeme bučiny. Rozsáhlejší porosty s bukem lesním (Fagus sylvatica) se zachovaly především ve Lhotkách. Ze zajímavých druhů se zde vyskytuje okrotice červená (Cephalanthera rubra), bradáček vejčitý (Listera ovata) či kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Bohužel na většině území druhová skladba lesních porostů byla v minulosti pozměněna výsadbami smrkových monokultur. Původní porosty listnatých stromů se zachovaly jen na těžce přístupných místech. V údolních nivách kolem toků jsou fragmenty olšin s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbou křehkou (Salix fragilis).

 
Kruštík širolistý  

Poslední aktualizace: 06.01.2014