Podkomorské lesy - Vegetace

Většinu území parku pokrývají porosty lesů. V minulosti byla však skladba lesů pozměněna výsadbami jehličnanů, především smrku ztepilého. Severní část parku je dokonce od roku 1932 využívána pro chov muflonů a daňků. Zachovalejší lesy se nachází jen na prudkých a skalnatých svazích především v okolí Brněnské přehrady (PR Krnovec, PR Břenčák, PP Na skalách, PP Kůlny a lesích jižní části je PR Jelení žlíbek). Mezi přírodě bližší porosty patří například bučiny, které převažují ve stinných polohách v údolích a na severních svazích. Na druhé straně na teplých  a slunných svazích rostou doubravy a dubohabřiny. Souvislý porost zachovalých lesů najdeme především nad levým břehem Brněnské přehrady. Porosty zde jsou zakrslé a rozvolněné, tvořené především dubem zimním (Quercus petraea). Na jaře tyto prudké, suché svahy rozzáří kvetoucí keře dřínu obecného (Cornus mas). V zapojených lesích najdeme růžově kvetoucí brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) či medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum).


Brambořík nachový


V těch nejsušších místech, kde stromy už skoro nerostou, jsou cenná teplomilná nelesní společenstva kyselých trávníků a skalních stepí. Ze zajímavých druhů zde najdeme koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), chrpou chlumní (Centaurea triumfettii) či plamének přímý (Clematis recta). Naopak ve stinných místech skal a sutí zde najdeme oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) či klokoč zpeřený (Staphylea pinnata).

Velmi typický pro tento přírodní park je výskyt velmi starých stromů. V rezervaci Jelení žlíbek je od roku 1979 chráněn porost 120 – 200 let starý bukový porost pralesovitého charakteru s přirozeně dožívajícími staletými stromy a nově rašícími mladými stromky.

Z nelesních společenstev se v přírodním parku nachází pouze louka naproti hradu Veveří (PP Junácká louka). Mokřadní vegetaci najdeme na konci přehrady v Bítýšské bažině.

Dub zimní Kyselá doubrava

Poslední aktualizace: 06.01.2014