Mikulčický luh - Živočichové

Hnízdí zde kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea) a čápa bílého (Ciconia ciconia). Dále tu v lužních lesích hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) nebo slavík obecný (Luscinia megarhynchos). V otevřených terénech pak bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio). V kolmých březích žije ledňáček říční (Alcedo atthis). 

Na rameni řeky žije bobr evropský (Castor fiber) a vzácně se vyskytuje i vydra říční (Lutra lutra). Vyskytují se zde i početné kolonie obojživelníků jako je čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka ohnivá (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana kl. esculenta) či skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Běžná je tu i užovka obojková (Natrix natrix).

Z bezobratlých tu žije motýl pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), krajník pižmový (Colosoma sycophanta), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), roháč obecný (Lucanus cervus) nebo vymírající mravenec Liometopum microcephalum.

Poslední aktualizace: 06.01.2014