Jevišovka - Živočichové

Kolem vodních toků a častých rybníků je charakteristický konipas horský (Motacilla cinerea), objevuje se zde také ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus). Ve skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo).

V řece plave ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) a ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus). Z obojživelníků zde žije nejpočetněji ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria) a rosnička zelená (Hyla arborea). Dále zde můžete objevit čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňku ohnivou (Bombina bombina), skokana zeleného (Pelophylax esculentus), vzácně čolka velkého (Triturus cristatus). V údolí Plenkovického potoka je početný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Z plazů se vyskytuje hojně ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix) i užovka hladká (Coronella austriaca). Ze savců zde žije například bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon).

V lesích hnízdí řada ptáků: čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), datel černý (Dryocopus martins), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Řada ptáků hnízdní také v otevřené krajině, která je tvořena především poli. Vyskytuje se tu ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo krutihlav obecný (Jynx toquilla).

Na zámku v Jevišovicích jsou významné letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra brvitého (Myotis emarginatus), v lesích se vyskytuje také netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a netopýr černý (Barbastella barbastellus), v údolí Jevišovky též netopýr stromový (Nyctalus leisleri).


Poslední aktualizace: 06.01.2014