Bobrava - Živočichové

V doubravách žije drvodělka fialová (Xylocopa violacea), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháč obecný (Lucanus cervus), krajník hnědý (Calosoma inquisitor) či krajník pižmový (Calosoma sycophanta). V suťových lesích lze narazit na jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), bělopáska topolového (Limenitis populi), batolce duhového (Apatura iris) nebo batolce červeného (Apatura ilia).

Na území Přírodního parku Bobrava žije velký počet obojživelníků: ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Triturus vulgaris). V Střelické bažince se vyskytuje také kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a čolek velký (Triturus cristatus). Na severu parku ve stinných údolích se pravděpodobně vyskytuje také mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). V údolí Bobravy je hojná užovka hladká (Coronella austriaca).

Z ptačí říše ve zdejších lesích hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus), čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax), sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo konipas horský (Motacilla cinerea). Na Střelické bažince také potápka malá (Tachybaptus ruficollis), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) nebo moták pochop (Circus aeruginosus). K nejhojnějším ptákům v lesních porostech patří sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a pěnkava obecná (Fringilla coelebs).

Z drobných druhů savců je hojný rejsek malý (Šorec minutus), rejsec vodní (Neomys fodiens), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a myška drobná (Micromys minutus).   


Poslední aktualizace: 06.01.2014