Výhon - vegetace

V parku se v současnosti nevyskytují pravidelné povrchové vody. V místech bývalých pramenišť se vyskytují porosty rákosu obecného (Phragmites australis). Povrchové vody se objevují jen po vydatných deštích ve vyschlých korytech.

Území je velmi silně antropogenně ovlivněno. Na svazích jsou vinohrady, zahrady, políčka a zejména ovocné sady, hlavně meruňkové, ale vyskytují se i jiné. Na rovinatějších plochách jsou plochy vinohradů a orné půdy. Lesní plochy mají malé zastoupení, jedná se především o malé plochy akátů a borovic. Výjimkou je zbytek dubohabřiny východně nad Židlochovicemi nazývaný Hájek. Roste zde dřín obecný (Cornus mas), jeřáb břek (Sorbus torminalis), dub pýřitý (Quercus pubescens), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kakost krvavý (Germanium sanguineum), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) nebo plamének přímý (Clematis recta). V současnosti dříve volné plochy zarůstá nepůvodní trnovník akát (Robinia pseudacacia), místy se ujímá jilm habrolistý (Ulmus minor). V okolí sadů, zahrad a v mezích se vyskytuje třešeň křovitá (Prunus fruticosa), růže galská (Rosa gallica), růže bedrníková (Rosa pimpinellifolia) nebo čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus).

Výhon je pěknou ukázkou kulturní krajiny skloubené s přírodou. Druhově bohaté jsou trávníky v extenzivních nebo v opuštěných sadech, vinicích a zahrádkách či mezích. Roste tu hvězdnice chlumní (Aster amellus), len žlutý (Linum flavum), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), sasanka lesní (Anemone sylvestris), vstavač vojenský (Orchis militaris), topolovka bledá (Alcea biennis) nebo violka obojaká (Viola ambigua). Časté jsou i bohaté porosty černýše rolního (Melampyrum arvense) a omanu mečolistého (Inula ensifolia). Nejcennější komplex trávníků leží v horních partiích masívu mezi Židlochovicemi a Blučinou (PP Nové hory). Všechny cennější plochy jsou zařazeny do soustavy NATURA 2000.


Poslední aktualizace: 06.01.2014