Údolí Bílého potoka - živočichové

Park je známý početnou populací mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

V lesích a skalách hnízdí řada ptáků, například jestřáb lesní (Accipiter gentilis), čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), krkavec velký (Corvus corax), datel černý (Dryocopus martius) nebo holub doupňák (Columba oenas). Na potoce se vyskytuje i skorec vodní (Cinclus cinslus) a konipas horský (Motacilla cinerea).

V opuštěných důlních štolách jsou zimoviště netopýrů, jako je třeba vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr vodní (Myotis daubentonii) nebo netopýr brvitý (Myotis emarginatus).


Poslední aktualizace: 06.01.2014