Údolí Bílého potoka - vegetace

Svahy a přilehlé plochy jsou souvisle zalesněny, na strmých svazích jsou skaliska s četnými výchozy a suťovisky. Nelesní krajina nad horní hranicí údolí je tvořena ponejvíce ornou půdou. Na nepřístupných místech se vyskytují hojně přírodě blízké lesy. Většinou se jedná o bučiny, suťové lesy a doubravy. Celé údolí je charakteristické bohatými porosty jedle bělokoré (Abies alba). Zdejší jedlobukové lesy jsou ukázkou lesů, které dříve pokrývaly významnou část našeho území. Smíšené lesy se zastoupením původních dřevin jsou narušeny výsadbou smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Bylinný podrost tvoří brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) nebo lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).


Poslední aktualizace: 06.01.2014