Strážnické Pomoraví - Živočichové

Kolem řeky hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia riparia), pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charandrius dubios). V lesích hnízdí luňák hnědý (Milvus migrant), luňák červený (Milvus milvus), volavka popelavá (Ardea cinerea), čáp bílý (Ciconia ciconia). V mokřadech žije koliha velká (Numenius arquata), vodouš rudonohý (Tringa tetanus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), vzácně i břehouš černoocasý (Limosa limosa). Také se tu vyskytuje hojně čejka chocholatá (Vanellus vanellus), vzácně vodouš rudonohý (Tringa totanus).

Řeku obývá bobr evropský (Castor fiber), z ryb piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis).

Obojživelníci jsou zastoupeni například kuňkou ohnivou (Bombina bombina). Žije zde i plaz užovka obojková (Natrix natrix).

Z bezobratlých na starých stromech žije mizející lužní mravenec Liometopum microcephalunm a na loukách vzácný motýl – ohniváček černočárný (Lycaena dispar).Poslední aktualizace: 06.01.2014