Strážnické Pomoraví - Zajímavosti

NPP Váté písky

V blízkosti přírodního parku se rozkládá zajímavá národní přírodní památka Váté písky. Rozkládá se podél železniční tratě, jedná se o pruh dlouhý cca 5,5 km a široký pouze 60 m. Hlavním důvodem ochrany je výskyt významných pískomilných společenstev rostlin i živočichů. Váté písky byly zachovány díky výstavbě železniční trati v roce 1840, pro kterou bylo nutností pro provoz parních lokomotiv vytvořit bezlesý protipožární pás, jelikož v okolí tratí často hořelo kvůli jiskrám odlétajícím z lokomotiv. Právě tento pás dnes tvoří území přírodní památky. Ostatní oblasti na tzv. Moravské Sahaře byly v 1. pol. 19. století zalesněny lesníkem J. B. Bechtlem. Oblast byla roku 1990 vyhlášená chráněným přírodním výtvorem a roku 1992 jako národní přírodní památka. Ze vzácných rostlin zde najdeme kavyl písečný (Stipa borysthenica), smil písečný (Helichrysum arenarium), diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum) atd. Z živočichů potkáte naši nejvýraznější ještěrku – ještěrku zelenou (Lacerta viridis), dále užovku hladkou (Coronella austriaca) či nápadného dudka chocholatého (Upupa epops). Z bezobratlých živočichů zde můžeme spatřit kudlanku nábožnou (Mantis religiosa), ploskoroha pestrého (Libelloides macaronius), stepníka rudého (Erasus kollari) a mnoho dalších. Návštěvu doporučujeme především v květnu, kdy je celá step krásně rozkvetlá.

PP Osypané břehy

Na výměře necelých 76 hektarů 3 km severozápadně od Strážnice se nachází PP Osypané břehy, kde se nachází tři krásně vyvinuté meandry. Do rezervace patří také přilehlé lesy. Unikátním geomorfologickým výtvorem je písečná stěna převyšující údolní nivu o asi 13 m. Od povodní v roce 2006 se prostřední meandr definitivně protrhl a voda si našla novou cestu. Původní meandr se nyní rychle zanáší.

PR Oskovec a PR Oskovec II

Přírodní rezervace nacházející se podél řeky Moravy asi 2,5 km severozápadně od Petrova. Chráněna je část lužního lesa, která je největší hnízdní kolonií volavky popelavé na Moravě. Podrost velmi zarůstá kopřiva dvoudomá a rezervaci ohrožuje výskyt zlatobýlu kanadského a zlatobýlu obrovského.

Baťův kanál

Na území přírodního parku Strážnické Pomoraví se nachází dolní část Baťova kanálu, který byl vybudován v letech 1935-1938 a spojoval Rohatec a Otrokovice. Důvodem bylo zlepšení spodních vod po regulace řeky Moravy a budování starého snu – vodního propojení Odry, Labe a Dunaje. Hlavním využitím kanálu byla doprava lignitu z Ratíškovických dolů do elektrárny v Otrokovicích, která zásobovala teplem a elektřinou Baťovy továrny. Vodní cesta vedla buď uměle vybudovaným kanálem, nebo řekou Moravou. Plavba byla ukončena v roce 1960 pro neekonomičnost. Od 90. let se postupně na kanál plavba vrátila, tentokrát však jako turistická atrakce.

Zámek Strážnice

Původně vodní hrad založený ve 2. pol. 13. století měl strážní funkci, odtud také vznikl název města Strážnice. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek, který přetrval až do 19. století, kdy získal novorenesanční podobu. Současným majitelem je stát a nachází se v něm muzeum s expozicí lidové keramiky, hudebních nástrojů, sbírka obrazů a knihovna. V okolí zámku je anglický park založený v první polovině 19. století. V parku se nachází dendrologická stezka s informačními panely. Nejmohutnějším stromem je přes 200 let starý akát s obvodem 590 cm. Od roku 1824 zde stál první řetězový most v Evropě.

Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy

První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevují již na počátku 20. století. Budování současného muzea se započalo ale až v roce 1973. Muzeum ukazuje lidové stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je rozčleněn do několika areálů. Od roku 1981 je zpřístupněn areál Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde 64 objektů. Expozice situované do vybraných objektů a jejich okolí ukazují způsob bydlení a života obyvatel Slovácka.   

Strážnické brány

V druhé polovině 16. století v období tureckých nájezdů bylo vybudováno opevnění Strážnice. Město bylo obehnáno valem a vodním příkopem. Největší pozornost byla věnována příchodům do města, od Skalice a od Veselí, kde byly zbudovány dvě brány s věžemi a bočními baštami. Dnes jsou z nich dochovány pouze boční bašty.

Synagoga a židovský hřbitov ve Strážnici

Současná synagoga byla vybudována roku 1870 na místě původní synagogy, která byla poškozena v roce 1804 požárem. Bohoslužby se zde konaly do roku 1941, kdy byla poničena příslušníky SA. Od roku 1948 byla budova využívána podnikem TON Strážnice jako sklad židlí. Od roku 1991 je opět majetkem židovské obce.

V polovině 17. století daroval hrabě Magnic židům část pozemku přímo u židovské čtvrti určenou k založení hřbitova. V průběhu 18. století sem byly přemístěny ostatky z původního hřbitova nacházejícího se v zástavbě strážnického Starého města.

Vinné sklepy Plže

Vinné sklepy v Petrově, tzv. Petrovské Plže jsou připomínány již v 15. století, kdy v nich obyvatelé při válečných událostech hledali úkryt. Sklepy jsou vyhloubeny v žluté poddajné hlíně a zpevněny kamennou valenou klenbou. Jedná se o typ sklepa zahloubeného v břehu bez nadzemní části. Sklepy dosahují šířky obvykle kolem 3 metrů a délky 15 m, výjimečně i více. Sklepy tvoří ulicovou koncipovanou zástavbu se dvěma návesními prostory.

Poslední aktualizace: 06.01.2014