Řehořkovo Kořenecko - Živočichové

Díky rozsáhlým mokřadům je území přírodního parku bohaté na výskyt obojživelníků. Ve zdejších lesích a potočních nivách žijí populace ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria), v malém množství se zde vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea). Hojně se zde objevují také čolci, nejčastěji je to čolek horský (Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris) a vzácně čolek velký (Triturus cristatus například v rezervaci Pod Švancarkou).

Z plazů na vlhkých lokalitách můžeme spatřit užovku obojkovou (Natrix natrix). Především v Pavlovských mokřadech najdeme početné populace zmije obecné (Vipera berus) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara).

   
   

Z ptáků můžeme ve smrkových lesích zahlédnout jestřába lesního (Accipiter gentilis), krahujce obecného (Accipiter nisus), puštíka obecného (Strix aluco), datla černého (Dryocopus martius) a dokonce se zde vyskytuje podhorský druh ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Občas byl zahlédnut čáp černý (Ciconia nigra) či čížek lesní (Cardeuelis spinus). V Pavlovských mokřadech hnízdí linduška luční (Athus pratensis) a bramboříček  hnědý (Saxicola rubreta), kterého můžeme najít i v PP V Chaloupkách. Na loukách vzácně hnízdí chřástal polní (Crex crex) či bekasina otavní (Gallinago gallinago). V křovinách mezi loukami můžeme spatřit ťuhýka obecného (Lanius collurio) a vzácně i ťuhýka šedého (Lanius excubitor). Kolem vodních toků se objevuje konipas bílý (Motacilla alba) a konipas horský (Motacilla cinerea).

   
   

Ze savců je na vlhkých lokalitách charakteristický hraboš mokřadní (Microtus agrestis). V rozsáhlých lesních komplexech žijí běžné druhy, jako je jelen evropský (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), jezevec lesní (Meles meles), liška obecná (Vulpes vulpes) či kuna skalní (Martes martes).


Poslední aktualizace: 06.01.2014