Niva Dyje - Živočichové

Ve vodách Dyje žije piskoř pruhovaný (Misgurnus fossiliss), hořavka duhová (Rhodeus amarus) karas obecný (Carassius carassius) či sekavec podunajský (Cobitis elongatoides). Z plazů je v území velmi běžná užovka obojková (Natrix natrix). V tůních a slepých ramenech žije velké množství obojživelníků, pravidelně se tu rozmnožuje velká populace čolka dunajského (Triturus dobrogicus), skokana krátkonohého (Rana lessonae) a rosničky zelené (Hyla arborea). V jarních měsících můžeme být svědky zajímavé podívané při námluvách skokana ostronosého (Rana arvalis), jehož kůže je v tomto období zářivě modrá. V území žije také populace bobra evropského (Castor fiber).
 
   
   
 
V lužních lesích hnízdí velké množství ptáků. Z dravců jsou to luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus migrans), vzácně se tu vyskytuje ostříž lesní (Falco subbuteo) nebo včelojed lesní (Pernis apivorus). Hnízdí tu také roháč obecný (Lucanus servus). Velmi vzácně v nivě Dyje hnízdí orel mořský (Haliaeetus albicilla). Hojný je strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). Mezi Zámeckým rybníkem a Janohradem je rozsáhlý luční komplex, kde na starých mohutných dubech hnízdí čáp bílý (Ciconia ciconia). U Zámeckého rybníku (patří do rezervace NPR Lednické rybníky) má společnou hnízdní kolonii volavka popelavá (Ardea cinerea) a kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Z dalších vodních ptáků v okolí rybníku hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus) či zrzohlávka rudozobá (Nettea rufina). Na zámecké Dyji hnízdí ledňáček říční (Alcedo althis).
 
   
   
Velmi pestrá je fauna vodních bezobratlých živočichů. Ve stálých vodách žije škeble rybniční (Anodonta cyanea) a velevrub malířský (Unio pictorum). Pestrá je však také fauna periodických vysychajících tůní. V jarních měsících zde můžeme spatřit listonoha jarního (Lepidurus apus) a žábronožku sněžní (Siphonophanes grubii).  Na staré duby je vázán tesařík obrovský (Cerambyx cerdo).

Poslední aktualizace: 06.01.2014