Baba - Vegetace

Většina území jsou přírodě blízké lesní porosty. Na severu však značně narušené výsadbou jehličnanů, ale v jižní části se dodnes dochovaly jedinečné komplexy teplomilných doubrav dubu zimního (Quercus petraea). Na západní části hřbetu se většinou nacházejí dubo-habrové háje, kdežto na východní části spíše acidofilní doubravy. Na extrémních stanovištích s vystupujícími skalkami a úzkých hřebenech často porosty doubrav zakrslých. Na jižním konci hřebene se nachází největší komplex přírodě blízkých porostů pařezových doubrav, které jsou však převedeny na vysokokmenný les. Právě rozsáhlé porosty teplomilných doubrav jsou největší přírodní zajímavostí parku. Kromě dubu zimního z dřevin převládá habr obecný (Carpinus betulus), řidčeji se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica) a bříza bělokorá (Betula pendula) a vzácně i jeřáb břek (Sorbus torminalis).

Typické pro zdejší bohaté bylinné patro je postupné rozkvétání. Mezi prvními kvetou violky, prvosenky jarní (Hepatica nobilis), sasanky hajní (Anemone nemorosa), sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides), křivatce, orseje jarní (Ficaria verna), plicníky nebo hrachory jarní (Lathyrus vernus). Pro Přírodní park Baba jsou charakteristické bohaté porosty orchideje hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis) na konci května. Později vykvétají smolničky obecné (Sterin viscaria), konvalinky vonné (Convallaria majalis), tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria), jestřábníky, třezalky, silenky, bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum), černýše rolní (Melampyrum arvense) nebo mohutné náprstníky velkokvěté (Digitalis grandiflora). Sice vlivem zapojení původních rozvolněných pařezin světlomilná společenstva značně ustoupila, ale i tak zde rostou stále významné druhy. Zřejmě nejcennější je početná populace orchideje prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Dále se zde objevuje plamének přímý (Clematis recta), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) nebo medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum).

Na jihovýchodě okrajů lesních komplexů se nacházejí fragmenty travobylinných lad a extenzivních sadů s vzácnou teplomilnou flórou, jako je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandi), růže galská (Rosa gallica), křivatec český (Gagea bohemica) nebo hvězdnice chlumní (Aster amellus).

Poslední aktualizace: 06.01.2014