Rakovecké údolí - Živočichové

V druhém údolí na severozápadním konci je do parku zahrnut rybník Budkovan. Můžeme tu spatřit ptáky jako potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák velký (Aythya ferina), lyska černá (Fulica atra) nebo volavka popelavá (Ardea cinerea).

Potápka malá Polák velký
Lyska černá

Území má velmi dobré podmínky pro výskyt obojživelníků, proto zde můžeme najít populace ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a velmi vzácně rosničky zelené (Hyla arborea). Typický je také čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpesris).

Ropucha obecná Rosnička zelená

Ve výslunných partiích se skalkami se vyskytuje užovka hladká (Coronella austriaca) a v údolí se objevuje i zmije obecná (Vipera berus).

Z ptáků v lesích a na loukách bývá pozorován jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), holub doupňák (Columba oenas) a ve skalách výr velký (Bubo bubo).


Poslední aktualizace: 06.01.2014